Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Stories by Pien

Versie januari 2017 KVK 71880739
BTW NL182942661B01

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Offerte: alle aanbiedingen van Stories by Pien (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Stories by Pien (hierna genoemd ’de fotografe’) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna genoemd ’de opdrachtgever’).
Opdracht: de dienst of het product dat door de fotografe geleverd zal worden. Fotografe: Paulien Vis – Stories by Pien, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de fotografe de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken volgens de Auteurswet.

Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotografe en de opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor de fotografe slechts bindend indien en voor zover deze door de fotografe uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

1. De fotografe doet een aanbod in de vorm van een offerte, prijslijst of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.

page1image16000page1image16160page1image16320

 1. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.
 2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30kalenderdagen na de datum van verzending door de fotografe.
 3. De offerte verplicht niet tot een levering van de prestaties. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. De fotografe zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 1. De opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat de fotografe werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. De fotografe houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de fotografe onaanvaardbaar maken.
 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.
 4. De fotografe is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. De fotografe zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de fotografe gebruikelijk werkt.
 2. De fotografe spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage.
 3. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de fotografe zo gunstig mogelijk te maken.
 4. Indien opdrachtgever een fotoshoot in de buitenlucht wenst, maar de weersomstandigheden die niet toelaten, dient opdrachtgever voor een geschikte vervangende (binnen)locatie te zorgen, met voldoende natuurlijk licht.
 5. Indien er voor het fotograferen op de door opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming of een extra vergoeding is vereist, draagt opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor deze toegang en vergoeding.
 6. In het geval een opdracht uit acht of meer aaneengesloten uren bestaat, althans de opdracht op een zodanig tijdstip plaatsvindt dat gewoonlijk een avondmaaltijd genuttigd wordt, zal opdrachtgever een pauze van tenminste 20 minuten mogelijk maken, ten behoeve van deze avondmaaltijd.
 7. De fotografe zal in aaneengesloten uren werken. Wanneer de opdrachtgever een pauze wenst, zal fotografe voor de zogeheten ‘wachttijd’ de helft van het uurtarief per uur wachttijd rekenen. In deze wachttijd zal de fotografe geen foto’s maken.

page2image22592page2image22752

 1. Tenzij er sprake is van overmacht, zal de fotografe in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van fotografe, waardoor fotografe niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, zo snel mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever om de afspraak af te zeggen. De fotografe is niet verantwoordelijk voor de gemaakte kosten van de opdrachtgever.

9.De fotografe houdt er zich aan haar materiaal te onderhouden, toch is zij niet verantwoordelijk wanneer er beeldmateriaal verloren gaat door technische storingen aan het materiaal waarbij er sprake is van overmacht.

10.De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 6. Levering

 1. De fotografe hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. Digitale bestanden van reportages kennen een geschatte levertijd van 2 tot 4 weken.
 2. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal. De fotografe maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. Tijdens drukkere periodes is er soms meer tijd nodig. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
 3. Het aantal geleverde foto’s varieert naar de duur van de opdracht en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.
 4. De fotografe levert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk géén standaard nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving.
 5. De selectie van de te leveren foto’s is de exclusieve verantwoordelijkheid van de fotografe op basis van haar kwaliteits- en stijlcriteria.
 6. Naar keuze van de fotografe zullen enkele foto’s in zwart-wit worden geleverd.
 7. De fotografe biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden of ruwe-bestanden.
 8. De fotografe levert fotobestanden 4 weken na een korte fotosessie, via een online gallery. Opdrachtgever kan de foto’s vanuit de online gallery downloaden in lage resolutie. Hoge resolutie bestanden worden via een USB stick aangeboden.
 9. In geval van een fotoshoot worden de foto’s niet eerder geleverd dan de factuur met betrekking tot de fotoshoot is voldaan. Daarnaast wordt het album niet eerder ontworpen en geleverd dan de laatst door fotografe aan opdrachtgever verstuurde factuur is voldaan.

page3image24384

Artikel 7. Vergoeding

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Louise Boonstoppel Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op de website/ of e-mail.
 2. Indien aannemelijk is dat Stories by Pien hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, zal dit worden doorberekend aan opdrachtgever. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie.
 3. Alle door Stories by Pien genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

page4image22928page4image23088page4image23248

 1. Stories by Pien zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. De betalingstermijn is 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 3. De factuur met betrekking tot de aanbetaling van de opdracht, dient in elk geval voorafgaand aan de aanvang van deze opdracht voldaan te zijn. Indien de in dit lid bedoelde betaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, is fotografe gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
 4. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotografe gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
 5. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.
 6. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. Fotografe zal in een dergelijk geval opdrachtgever eerst in gebreke stellen.

Artikel 9. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotografe, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is de fotografe gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. Een portretsessie (newborn-, kinder- , volwassene-, of familieshoot) kan tot deweek voorafgaand aan de geplande sessie geannuleerd worden. Er wordt door de fotografe dan eenmaal een nieuwe datum voorgesteld zonder meerprijs.
 5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotografe niet mogelijk is de opdracht zelf op de de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotografe indien nodig en mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
 6. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
 7. Betalingsverplichting geldt tevens indien de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
 8. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotografe.

Artikel 10. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotografe.
 2. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotografe.
 3. Klachten na de termijn van zeven dagen worden niet meer in behandeling genomen.
 4. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11. Auteursrecht en licentie

 1. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij Stories by Pien
 2. Tenzij anders is overeengekomen, is Stories by Pien gerechtigd de gemaakte werken ter eigen promotie te gebruiken.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk commercieel te verspreiden.
 4. Digitaal of analoog bewerken van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stories by Pien.
 5. De werken mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermeldingvan de fotografe openbaar gemaakt worden.
 6. De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegdsublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen.
 7. De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzendenvan een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 8. Elk gebruik van een werk van de fotografe dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe.
 9. Bij inbreuk op de auteursrechten van de fotografe, rekent de fotografe degeldende SOFAM-tarieven.

10.Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de

fotografe.

page6image22256page6image22416

Artikel 12. Aansprakelijkheid

page7image1096

 1. De fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotografe of diens vertegenwoordigers.
 2. De fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotografe geleverd zijn.
 3. Fotografe is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotografe aan opdrachtgever geleverd heeft.
 4. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 13. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. De fotografe houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotografe aan de opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 14. Overige bepalingen

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotografe en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtgever woonplaats heeft.